УКРАЇНСЬКЕ МІНЕРАЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
 

Волинське відділення Українського мінералогічного товариства

Керівник: Мельничук Віктор Григорович – доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геології та гідрології Національного університету водного господарства та природокористування.
Адреса: 33018, м. Рівне, вул. Студентська 6, кв. 527. Тел. р. 8 (0362), 23-62-10; моб. 8-097-972-00-34. E-mail: v.g.melnychuk@nuwm.edu.ua
Секретар: Криницька Марія Василівна – кандидат. геол. наук, доцент кафедри геології та гідрології Національного університету водного господарства та природокористування. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Д. Галицького 9а, кв. 255. Телефони: р. (0362), 23-62-10, моб. 0963076608. E-mail: m.v.krynytska@nuwm.edu.ua Члени Волинського відділення УМТ
1. Бровко Галина Іванівна (1965). Провідний гідрогеолог. Рівненська комплексна геологічна партія ДП «Українська геологічна компанія». Інженерно-геологічні, гідрогеологічні та екологічні дослідження. Викладання геологічних дисциплін в Національному університеті водного господарства та природокористування.
2. Волненко Сергій Олександрович (1961). Провідний геолог. Рівненська комплексна геологічна партія ДП Українська геологічна компанія. Пошуки та розвідка родовищ бурштину.
3. Залеський Іван Іванович (1944). К. геогр. наук (1988), доцент. Національний університет водного господарства та природокористування. Регіональна геоморфологія, гідрогеологія, мінералогія, екологія. Викладання природничих дисциплін.
4. Зелінський Віктор Григорович (1958). Провідний геолог. Рівненська комплексна геологічна партія ДП «Українська геологічна компанія». Геологічна зйомка масштабу 1:200 000.
5. Зузук Федір Васильович (1940). Д. геол.-мін. наук (2005), професор кафафедри фізичної географії. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Біомінералогія. Геологія, фізична географія, картографія Західного Полісся і прилеглих територій. Викладання геологічних дисциплін.
6. Крещук Петро Петрович (1955). Провідний геолог. ОАОСА «Золото Ыныкчана». Пошуки та розвідка родовищ золота.
7. Криницька Марія Василівна (1962). Кандидат.геол. наук, доцент кафедри геології та гідрології. Національний університет водного господарства та природокористування Пошуки каменецвітної сировини. Літологія мезозойсько-кайнозойських відкладів.
8. Курепа Ярослав Сергійович (1983). ФОП Курепа Я.С. Палеонтологія осадових комплексів мезозою і кайнозою, радіаційно-гігієнічна оцінка гірських порід.
9. Мельничук Віктор Григорович (1958). Д. геол. наук (2010), проф., завідувач кафедри геології та гідрології Національний університет водного господарства та природокористування. Геологічна зйомка, регіональна геологія і геотектоніка Волино-Поділля. Викладання геологічних дисциплін.
10. Мельничук Григорій Вікторович (1988). Кандидат. геол. наук, доцент кафедри геології Національний університет водного господарства та природокористування. Регіональна геологія і геотектоніка Волині. Викладання геологічних дисциплін.
11. Поліщук Андрій Миколайович (1982). Геолог. ОАОСА «Золото Ыныкчана».. Геологічна зйомка, складання цифрових геологічних карт. Пошуки та розвідка родовищ золота.
12. Тараско Ірина Володимирівна (1956). Провідний геолог Рівненська комплексна геологічна партія ДП «Українська геологічна компанія». Пошуки корінних родовищ алмазів. 13. Будз Олена Петрівна (1969). Кандидат технічних наук. Доцент кафедри Геології та гідрології.
Історичні віхи УМТ Українське мінералогічне товариство (УМТ) створено в 1970 р. у м. Києві за ініціативою акад. АН УРСР Є.К.Лазаренка (1912–1979) на базі Українського відділення Всесоюзного мінералогічного товариства (засноване у 1954 р.).
Нині у складі товариства десять відділень: Закарпатське, Львівське, Волинське, Київське, Одеське, Кримське, Дніпропетровське, Криворізьке, Харківське і Донецьке. Зросла кількість індивідуальних членів до 270 осіб. Кількість колективних членів складає 4 організації
УМТ використовує різноманітні форми діяльності – щорічно скликає наукові сесії з актуальних питань загальної мінералогії і мінералогії України, організовує «Лазаренківські читання», дискусії і цикли лекцій, видає наукові праці з питань регіональної і теоретичної мінералогії, популяризує мінералогічні знання (видає мінералогічні календарі, марки із зображенням мінералів). Під егідою або за участю УМТ проводяться міжнародні, всеукраїнські або тематичні конференції, семінари, увіковічується пам’ять багатьох визначних мінералогів.
У 2002 р. УМТ заснувало премію ім. академіка Є.К. Лазаренка для молодих учених і студентів. Наукову тематику сесій і збірників праць визначає Президія УМТ, що знаходиться в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (м. Київ). Починаючи з 2004 р. УМТ щорічно видає науковий журнал «Записки Українського мінералогічного товариства».
У 1993 р. УМТ увійшло до складу Європейського мінералогічного союзу, а у 1994 р. стало членом Міжнародної мінералогічної асоціації.
Нині УМТ бере активну участь у створенні «Мінералогічної енциклопедії України», продовжує роботу з організації мінералогічних заповідників України, сприяє проведенню в Україні ефективної реформи освіти, наближуючи її до європейських норм, ініціює програми і публікації, скеровані на створення наукових засад розвитку мінерально-сировинної бази України і ліквідації її брудного довкілля.


 
 
 
Звіт
про роботу Волинського відділення УМТ
у 2018-2019 р.р.